Artiklar

Artiklar

#10 Gott arbete belönas när Kraftsamling gör jobb av extratjänster

Kraftsamling Trelleborg ordnade förra året jobb åt 50 trelleborgare genom extratjänster – statens åtgärd för jobb till långtidsarbetslösa.

Från årsskiftet beviljas inga nya eller förlängda anställningar inom satsningen, men gott jobb ska belönas. Nu gör Kraftsamling Trelleborg reguljära jobb av extratjänsterna.

På en dryg månad har 14 personer anställts som ordinarie personal på sina arbetsplatser. Fler är på gång.

 

Kraftsamlings rekryterare Ilkay Dokudum har jobbat med extratjänster i Trelleborgs kommun under två år. Efter årsskiftet gick han in i sista fasen: Att omvandla jobben till reguljära anställningar.

 

Kraftsamlings rekryterare Ilkay Dokudum lägger in ytterligare ett positivt resultat i uppföljningsfilen. Det fjärde hittills i mars. Arbetsförmedlingen har stoppat anvisningarna till extratjänster, men för Ilkay är det självklart att fortsätta kavla upp ärmarna.

– Kraftsamling Trelleborg vill jobba med hållbara resultat och i det ingår att se till att folk som kommit i arbete inte ska hamna i arbetslöshet igen. Har man gjort ett bra jobb inom ramen för sin extratjänst ska man helt enkelt få möjligheten att fortsätta jobba.

 

Förra regeringens satsning på extratjänster för långtidsarbetslösa och nyanlända inom offentlig verksamhet och ideell sektor avbröts vid årsskiftet. Inga nyanställningar eller förlängningar av tidsbegränsade anställningar inom ramen för extratjänster får längre göras.

 

Kraftsamling Trelleborg förknippas kanske främst med raka rekryteringar av arbetssökande trelleborgare till det privata näringslivet och med uppdrag där rekryteringen kombineras med skräddarsydda utbildningsinslag. Men under 2017 och 2018 har Kraftsamling också jobbat med att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa till jobb i kommunen genom extratjänster.

 

Goda resultat. Resultatfilen för jobb efter extratjänsterna i Ilkays dator går mer och mer mot grönt som i anställningar.

 

Under förra året förhandlades och tillsattes 50 extratjänster inom Trelleborgs kommun, främst inom barn- och äldreomsorg och i grundskolan. För att hantera matchningen och följa upp satsningen också ute på de olika arbetsplatserna jobbade Kraftsamlings rekryterare Ilkay Dokudum i stort sett heltid med extratjänsterna under fjolåret.

– En av de största och ständiga utmaningarna under 2018 var att lyckas med matchningen, att hitta rätt personer till de olika arbetsplatserna inom kommunen. Den största insatsen fick jag nästan göra mot ansvariga chefer och deras personal. Mycket handlade om att tydliggöra vad en extratjänst innebär, att det inte handlar om att ersätta ordinarie tjänster.

 

Nyckeln för att förklara och förankra budskapet: Kommunikation.

– Hela tiden. Alla har inte varit så väl bekanta med vad extratjänster var eller vad man kan förvänta sig av de personer som anställts genom satsningen, men med tät samverkan och ständig kommunikation har det rett ut sig.

 

Madelene Carlström, biträdande rektor på Västervångskolan, är en av de kommunala arbetsgivare som tidigt inledde samarbete med Kraftsamling kring de extratjänster som nu omförhandlas till ordinarie tjänster.

 

Kraftsamling har koncentrerat sig helt på att ordna möjligheter till extratjänster inom Trelleborgs kommun. Merparten, drygt 30 av tjänsterna, har tillkommit inom förskolan och grundskolan och inneburit jobb som lärarassistenter och barnskötarassistenter. Ett tiotal personer har fått jobb som assisterande hemvårdare inom äldreomsorgen. Ytterligare en handfull trelleborgare har anställts inom kultur- och fritidsområdet.

 

En av de farhågor som rests mot extratjänster har varit att arbetsgivare skulle frestas att spara in på fasta tjänster och ersätta ordinarie arbetstillfällen med starkt subventionerade jobb.

– Vi har varit väldigt tydliga gentemot både arbetsgivarna och de arbetssökande. Vi har ställt krav och betonat att extratjänsterna för oss varken handlat om sysselsättning för sakens egen skull eller gratis arbetskraft, och vi har jobbat med satsningen på samma sätt som vi gör med Kraftsamlings vanliga rekryteringar. Ingen har ersatt ordinarie arbetskraft, men de har ändå gjort stor skillnad på sina arbetsplatser. Varje placering har haft ett syfte. Det har lett till att i stort sett alla har fullföljt sina anställningar.

– Utöver vårt förhållningssätt har framgångsfaktorn varit att vi lyckats få cheferna inom de olika verksamheterna att se vinsterna med att gå vidare med personerna inom ramen för reguljära anställningar. Återigen med kommunikation.

 

Vad betyder en fortsatt anställning för individen?

– För de allra flesta betyder en ordinarie anställning mycket. Många är jätteglada. Men det kanske märktes ännu tydligare i första skedet, när vi ordnade extratjänsten. De har hittat ny kraft genom ett jobb de ibland inte visste fanns. Vissa har inte ens trott att de skulle kunna få ett jobb över huvud taget.

 


FAKTA – Extratjänster

Extratjänster var ett offentligt finansierat arbete som inrättades av regeringen Löfven 2014 i syfte att minska arbetslösheten. Extratjänsterna ersatte den tidigare sysselsättningsfasen i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti och infördes inom vissa delar av välfärdssektorn, annan offentligt finansierad verksamhet och ideell sektor. Extratjänsterna upphörde från 1 januari 2019 som en följd av den nya statsbudget som riksdagen antog den 12 december.

 

#9 Kraftsamling modell för andra kommuners rekryteringsarbete

Jobbmäklare istället för rekryterare. I övrigt skiljer inte mycket mellan Trelleborgs rekryteringsservice Kraftsamling och Kungsbackas nystartade dito. Mer än sex års erfarenhet.

Under en heldag i Trelleborg berättade Kraftsamlings rekryterare om resan från starten till nuvarande organisation och om nycklar för ett framgångsrikt arbete med de lokala arbetsgivarna.

– Vi tar med oss mycket från besöket i Trelleborg, säger Kungsbackas Sofie Vester.

 

Kungsbackas jobbmäklare Sofie Vester och Kajsa Paulsson lyssnade, ställde frågor och följde handrörelserna när Kraftsamlings rekryterare, lika engagerad, berättade om hur Kraftsamling blev hela Trelleborgs rekryteringsservice.

 

 ”Vem drar in era rekryteringsuppdrag? Hur hanterar ni alla företagskontakter? Hur jobbar ni med mentorskap? Är företagen alltid med när ni har rekryteringsträffar?”

Och:

”Vi behöver prata ihop oss och hålla en gemensam linje utåt! Det har varit jätteintressant att ta del av er verktygslåda!”

 

Insikterna var många och frågorna ännu fler när sex medarbetare från arbetsmarknadsenheten på Kompetenscentrum i Kungsbacka kommun åkte till Trelleborg och bytte erfarenheter med Kraftsamlings rekryterare.

 

Redan i samband med de nationella Kraftsamlingskonferenserna 2013 och 2014 intresserade sig många kommuner för Trelleborgs sätt att ta sig an och lösa utmaningarna på den lokala arbetsmarknaden. Fem år senare finns grunderna för en systerorganisation i en annan del av landet på plats.

 

Kungsbacka kommun allra längst norrut i Halland har sedan ett par år tittat mycket på hur Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg organiserat sitt arbete och har också i stora drag tagit efter Trelleborg – när det handlar om grundläggande principer och perspektiv, likväl som när det kommer till handfasta, konkreta arbetsmetoder.

 

Kungsbacka ser annorlunda ut än Trelleborg. Arbetslösheten är i stort sett obefintlig – kring 2 procent. Medelinkomsten är högre, invånarantalet ungefär det dubbla. Däremot finns likheter i närheten till arbetsmarknaden i en storstadsregion. Göteborg ligger knappt tre mil från Kungsbacka, Malmö ungefär lika nära Trelleborg.

Från hösten 2018, när Kungsbacka valde Trelleborg som modell för kommunens arbetsmarknadsarbete, finns numera också likheter i arbetet gentemot det lokala näringslivet.

– Ni har ju många företagssamarbeten, men hur hanterar ni alla företagskontakter, frågar jobbmäklaren Kajsa Paulsson.

 

Medarbetarna från Kompetenscentrum, Elisabeth, Camilla, Charlotte, Anette, Kajsa och Sofie på väg tillbaka till Kungsbacka med nya perspektiv på arbetet med näringslivskontakter och rekrytering.

 

Med ett CRM-system laddat med kontaktuppgifter till lokala och regionala företag, blir svaret. Excel-filerna övergavs för några år sedan när Kraftsamlings verksamhet började svälla.

– Er hemsida verkar vara ett bra verktyg för att nå ut till både arbetssökande och företag. Vi ska försöka få till något liknande i Kungsbacka.

 

Efter en gemensam förmiddag med information om Kraftsamlings resa från start till idag och om framgångsfaktorer och fallgropar i arbetet delades gruppen för att alla skulle få möjlighet att fördjupa sig inom sina respektive specialområden praktik, rekrytering och arbete med de individer som står lite längre från ett jobb.

Strax före hemfärden på eftermiddagen sammanfattades besöket.

– Det är intressant att ni vänder perspektivet och utgår från arbetsgivarnas behov i rekryteringarna, säger Kajsa Paulsson.

– Och att ni jobbar aktivt för att skapa så lite administration kring arbetet som möjligt, säger Sofie Vester.

– Vi har fått många bra tips under dagen, om hur Kraftsamling tänker och hur arbetet säljs in till företagen, fortsätter hon. Vi har inte kommit lika långt ännu, men jag tror till exempel att vi i Kungsbacka ska trycka mer på att den här rekryteringshjälpen faktiskt är helt kostnadsfri. Vi har tvekat kring om det är något vi skulle gå ut med.