Artiklar

Artiklar

#05: Arbetslinje och erfarenhetsutbyte på slutkonferens

Arbetslinje och erfarenhetsutbyte på slutkonferens

Veckans stora händelse är utan tvekan slutkonferensen för Arbetsmarknadskompassen, det projekt som under det gångna året drivits av arbetsmarknadsförvaltningen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Söderslättsgymnasiet.

Konferensen hölls i Parken under fredagsförmiddagen och samlade omkring 70 deltagare varav många av naturliga skäl kom från vår egen  kommun och i synnerhet från vår egen förvaltning, men en rad andra skånska kommuner fanns också representerade, liksom Länsstyrelsen och en handfull företrädare för Trelleborgs förenings- och näringsliv. Märktes gjorde bland andra Alsingevallens Bengt Nilsson, Peter Mårtensson från KLS Ugglarps, TFF:s klubbdirektör Mattias Kronvall, samt Sami Järvenpää från Reppu svets och montage. Sami Järvenpää var också en av konferensens inbjudna talare och berättade om sitt företags engagemang i Arbetsmarknadskompassen.

Projektledare Fredrik Jönsson inledde med en presentation av dagens program och följdes av flera talare där kanske en av projektets deltagare Hosni Amer tillhörde de som genererade mest uppmärksamhet. Hosnis berättelse om sin medverkan i Arbetsmarknadskompassen och hur han upplevde att få en egen arbetslivsmentor uppskattades av många konferensdeltagare. Hosni har i allra högsta grad fortsatt kontakt med sin mentor från Meriten Fastighets AB i Lund och kommer under året påbörja en praktik i företaget. Jobb är det självklara målet.

Jobb var också temat för slutkonferensen, ur olika infallsvinklar. Förvaltningschef Cecilia Lejon och arbetsmarknadschef Ola Johnsson talade om arbetsmarknadsförvaltningens värdegrund och principer för arbetet, ett perspektiv som uppskattades av såväl lokala politiker på plats som av företrädare för inbjudna kommuner. Trelleborg tar inte fram vårdplaner, här tillämpas arbetslinjen även för ensamkommande ungdomar.

Arbetsmarknadskompassens projektledare Fredrik Jönsson var nöjd med dagen.

Vad var ditt mål med konferensen?
– Målet med slutkonferensen var framför allt att ge våra gäster ett vidgat perspektiv eller nya infallsvinklar till arbetet med de ensamkommande ungdomarna. Med vidgat perspektiv menar jag att det är viktigt att betona att det går att arbeta väldigt arbetsmarknadsnära även med ensamkommande unga. Många av ungdomarna jag mött har efterfrågat en koppling till arbetsmarknaden redan från början, när de är nya i Sverige.  Gärna genom mentorskap eller en praktik eller ett sommarjobb.

Vad har de deltagande ungdomarna fått ut av projektet?
– De två största vinsterna är i mitt tycke att ungdomarna fått ett utökat kontaktnät och att projektet gett dem konkret arbetsmarknadskunskap. Många av ungdomarna har under resans gång börjat bestämma sig för och formulera vad de vill göra i framtiden. Och vad de inte vill göra.

Hur kommer projekterfarenheterna att tas vidare?
– Arbetet implementeras i den ordinarie verksamheten genom att mentorskap kommer att kunna erbjudas som en del av insatsenheten, sida vid sida med språkpraktik. Tillsammans blir de våra tydligaste och mest konkreta insatser för den här gruppen.

Ditt samlade intryck från dagen?

– Otroligt uppskattat från många håll.

Fredrik Jönsson
Fredrik Jönsson

Hosni Amer
Hosni Amer